Kredyty Inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny:

cel kredytowania: przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta (zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości),

warunki kredytowania:

 • okres spłaty – zależny od rodzaju inwestycji (max. 20 lat),
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy,
 • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
 • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej,
 • oprocentowanie – od 5,15%,
 • prowizja – od 1,50%
 • wymagany minimalny udział własny – 10% wartości nakładów inwestycyjnych netto,
inwestycyjny rol 

Kredyt pomostowy

cel kredytowania: na realizację projektów w ramach Programów krajowych/regionalnych operacyjnych lub wspólnotowych podejmowanych w latach 2014 – 2020.

warunki kredytowania:

 • kredytem finansowana jest    wartość netto przedsięwzięcia inwestycyjnego, z wyłączeniem podatku VAT,
 • okres spłaty – zależny od rodzaju inwestycji (max. 10 lat),
 • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału w części uzupełniającej do 2 lat,
 • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej,
 • oprocentowanie – od 5,25%,
 • prowizja – od 1,50%,
 • wymagany udział własny – 10% wartości netto nakładów inwestycyjnych,
pomostowy 

Kredytowa linia hipoteczna

cele kredytowania:

 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia  majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup lub modernizacja sprzętu, zakup budowa lub modernizacja obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy),
 •  refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank, inne banki na w/w cele- łącznie na w/w cele.

warunki kredytowania:

 • okres spłaty – do 15 lat,
 • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
 • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej, w uzasadnionych przypadkach gotówkowo,
 • oprocentowanie – od 5,65%,
 • prowizja – od 1,50%,
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
linia hipoteczna

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej