Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego w BS Poniatowa

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniatowej oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Poniatowej i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniatowej informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

2) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Poniatowej nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

W celu wdrożenia Zasad Łądu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Zarząd Banku dokonał dostosowania odpowiednich regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Poniatowej.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W PONIATOWEJ

Oświadczenie

Ocena stosowania ładu korporacyjnego za 2017

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej