Kredyty inwestycyjne

 • cel kredytowania: przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta (zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości),

  warunki kredytowania:

  • okres spłaty – zależny od rodzaju inwestycji (max. 20 lat),
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy,
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej,
  • oprocentowanie – od 5,15%,
  • prowizja – od 1,50%
  • wymagany minimalny udział własny – 10% wartości nakładów inwestycyjnych netto,
 • cel kredytowania: na realizację projektów w ramach Programów krajowych/regionalnych operacyjnych lub wspólnotowych podejmowanych w latach 2014 – 2020.

  warunki kredytowania:

  • kredytem finansowana jest    wartość netto przedsięwzięcia inwestycyjnego, z wyłączeniem podatku VAT,
  • okres spłaty – zależny od rodzaju inwestycji (max. 10 lat),
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału w części uzupełniającej do 2 lat,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej,
  • oprocentowanie – od 5,25%,
  • prowizja – od 1,50%,
  • wymagany udział własny – 10% wartości netto nakładów inwestycyjnych,
 • cele kredytowania:

  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
  • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia  majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup lub modernizacja sprzętu, zakup budowa lub modernizacja obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy),
  •  refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank, inne banki na w/w cele- łącznie na w/w cele.

  warunki kredytowania:

  • okres spłaty – do 15 lat,
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej, w uzasadnionych przypadkach gotówkowo,
  • oprocentowanie – od 5,65%,
  • prowizja – od 1,50%,
  • kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,