Informacje

Zasady Ładu Korporacyjnego w BS Poniatowa

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniatowej oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Poniatowej i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Społdzielczego w Poniatowej informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)      § 6

„§6.

 1. 1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
 2. 2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu  § 6 nie wymaga uzasadnienia.

2)      § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołującsię na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad.  Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich  osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Poniatowej nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego  dla instytucji nadzorowanyc, zawarte w  § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

W celu wdrożenia Zasad Łądu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Zarząd Banku dokonał dostosowania odpowiednich regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Poniatowej.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W PONIATOWEJ

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Poniatowej objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Wysokość gwarancji - równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających
 • osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
Ochronie nie podlegają depozyty:
 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.
Termin wypłaty środków gwarantowanych
 • Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiazuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych - skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.
Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:
 • Wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem.
 • Środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.
Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
 • Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniatowej