Skip to main content

Informacje

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Poniatowej objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Wysokość gwarancji - równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających
 • osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
Ochronie nie podlegają depozyty:
 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.
Termin wypłaty środków gwarantowanych
 • Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiazuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych - skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.
Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:
 • Wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem.
 • Środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.
Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
 • Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniatowej